Projekts Nr. VP2019/1.3-4

No 24.05.2019. līdz 29.05.2020. Rojas novadā Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrā “Strops” tika realizēts Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekts – atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī “Kopā ir spēks” līguma Nr. RND/2018/L73. Projekta īstenošanai piešķirtais finansējums bija EUR 3232.65 apmērā.

Projekta mērķis bija Rojas novada brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centra “Strops” mājas lapas izveide, lai popularizētu centru un sniegtu informāciju par aktivitātēm un līdzdalības iespējām.

Projekta ietvaros tika izveidota jauniešu komanda, kas strādāja pie mājas lapas izveides, līdz ar to tika veicināts ilgtermiņa darbs ar jaunatni. Darbojoties darba grupās ar ekspertu, tika veicināta jauniešu līdzdalība svarīgu lēmumu pieņemšanā. Savukārt darbā ar jaunatni iesaistītās personas apmeklēja kolēģus Liepājas un Nīcas pašvaldībā, kur guva zināšanas par mājas lapas izveidi un uzturēšanu, guva ieskatu, kādu informāciju iekļaut mājas lapas saturā.

Paralēli projekta realizācijai kopā ar kolēģi, vadītāju Ingu Lēmani, apmeklējām moduļa apmācības, kurā bija ietverts:

  • jaunatnes politikas plānošana un sasaiste ar citām politikas jomām;
  • sistēmas izveide un ieviešana darbam ar jaunatni pašvaldībā;
  • darbu plānu vietēju iniciatīvas projektu īstenošana;
  • projektu izvērtēšana un īstenotā darba plāna mērķu nostiprināšana ilgtermiņa darbam ar jaunatni pašvaldībā.

Šā gada laikā bija ne tikai pieredzes apmaiņas brauciens uz Liepāju un Nīcu, bet jaunieši piedalījās saliedēšanās pasākumā. Jaunieši aktīvi darbojās grupā mājas lapas izstrādē, piedalījās lekcijā par mājas lapas izstrādi un uzturēšanu.

Notika arī interesanta tikšanās ar Rojas jaunajiem uzņēmējiem. Ciemos bijām uzaicinājuši SIA «Latsketch» pārstāvjus Ingu Jefrēmovu, Ediju Krūmiņu un Ūdens piedzīvojumu nomu “Spura” pārstāvjus Alisi un Jāni Lakšmaņus. Jaunie uzņēmēji savas idejas sāka realizēt biznesa ideju konkursā “Biznesa ekspresis”.

Paldies visiem Rojas novada jauniešiem, kas aktīvi iesaistījās mūsu projektā!

Jaunatnes lietu speciāliste     Inga Grosbaha              

                                 

Categories: Projekti